Politisk plattform for Komiteen for et fritt Irak
27.4.05
  Politisk plattform

En historisk kamp
pågår i Irak. Etter to kriger og det FN-sanksjonerte folkemordet som tok over to millioner liv kjemper det irakiske folket nå mot USA og deres alliertes brutale og ulovlige okkupasjon. Motstanden til det irakiske folket mot okkupasjonstroppene er legitim ifølge internasjonal lov og FN-charteret. Dette innebærer også retten til å føre militær motstandskamp. Det irakiske folket hevder sin utvilsomme rett til nasjonal selvråderett og uavhengighet. Men okkupasjonen dreier seg også om noe mye større, om USAs verdensherredømme og dermed også framtida for hele verdens folk.

Kampen det irakiske folket fører er en kamp for alle bevegelser, folk og nasjoner som kjemper for frigjøring fra USA-imperialismen. Derfor må vi samle oss i en sterk støtte til den irakiske motstandskampen. Hvis vår støtte kan bidra til deres kamp for å knuse USAs forsøk på å innsette et quislingregime og i framtiden kaste ut invasjonstroppene vil det være en seier for oss alle. Det vil være en ny inspirasjon for frigjøringskampen for folket i Palestina og Afghanistan og for frigjøringskampene i hele verden.

Også norske myndigheter støtter okkupasjonen av Irak. Det må mobiliseres kraftig for å få alle norske styrker ut av Irak, og hindre at nye blir sendt dit i okkupasjonstjeneste. Vi må bekjempe alle former for norske bidrag til okkupasjonsmakten og all politisk støtte til eller stilltiende aksept av fortsatt okkupasjon av Irak, uansett om denne skjer i formell regi av USA, EU, NATO eller FN.

9. april 1940 marsjerte tyske soldater gjennom gatene i Oslo. Regjeringen ble tvunget på flukt og quislinger ble innsatt for å kamuflere okkupasjonen. Tyskland hadde fortsatt den reelle makta med Terboven som den virkelige sjefen. 9. april 2003 marsjerte amerikanske soldater gjennom gatene i Baghdad. Irakiske styresmakter ble avsatt og USA tok sjøl den direkte makta. Sjøl om modellen med å forskjønne okkupasjonen med et quislingstyre nå også forsøkes i Irak, er det fortsatt USA som styrer. Slik det norske folket hadde rett til å kjempe med alle nødvendige midler mot okkupasjonsmakten, har også irakerne rett til å drive motstand mot okkupasjonen. Det er ikke motstandsbevegelsen mot okkupasjonen, men okkupantene som er terrorister!

Komiteen for et fritt Irak (KFI) ble stiftet i Oslo 30. september. Følgende ble valgt til interimstyre:

Medlemmer

Varamedlemmer:

Kontakt styret på e-post
Lars Akerhaug kan kontaktes på 976 66 691
Saanaa Mustafa kan kontaktes på 450 30 261

Plattformen ble noe revidert på det første ordinære årsmøtet 9. april 2005, der det også ble valgt nytt styre.
 
9.3.05
  Vedtekter for Komiteen for et fritt Irak
Vedtatt på årsmøte 9. april 2005

1. “Komiteen for et Fritt Irak (KfI) er en organisasjon bygd på medlemskap for enkeltpersoner. Medlemmer er de som støtter plattformen, vedtektene og betaler kontingent.
Organisasjoner/foreninger kan være støttemedlemmer.

2. Organisasjonens hovedkontor er i Oslo. Det er en organisasjon som jobber på landsbasis og samarbeider med lokallkomiteer på fylkes – eller kommuneplan. Styret kan godkjenne at grupper på tre eller flere personer kan starte lokallag.

3. Øverste besluttende organ mellom årsmøtene er medlemsmøtet, hvor hvert medlem som har betalt kontingent har tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemsmøte innkalles av styret eller om minimun 1/3 av medlemmene krever det.

4. Årsmøtet avholdes innen april måned. Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom minimum 1/3 av medlemmene krever det.
Årmøtet, og evt ekstraordinært årsmøte, innkalles med minimum 4 ukers varsel. Sakspapirer for de obligatoriske årsmøtesakene sendes ut seinest 2 uker før årsmøtet.
Alle medlemmer som har betalt kontingent når innkallinga går ut har tale-, forslags og stemmerett.
Ordinært årsmøte behandler minimum beretning, regnskap, arbeidsplan og velger styre for kommende periode.

5. Styret består av 5-9 personer og 2 varaer som også innkalles til styremøtene. Varaene har ikke stemmerett hvis de ikke stiller for en av de ordinære styremedlemmene.
Styret leder det daglige arbeidet mellom årmøtene på grunnlag av plattformen, arbeidplanen og pålegg fra medlemsmøtene.

6. Kontingenten er 100 kroner pr år for folk i arbeid, 50 kroner for elever, studenter og trygdede.
Organisasjoner/foreninger oppfordres til å betale min 200 kroner pr år. I støttekontingent. lokallag må ha minst tre medlemmer og godkjennes av styre. Lag må velge styre på årsmøte og har rett til minst femti prosent av sine medlemmers kontinget.

7. KfI kan oppløses på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Komiteens midler tilfaller da det formålet nedleggingsårsmøtet bestemmer som fremmer arbeidet for et fritt Irak.

8. Endring av vedtektene gjøres av årsmøtet med minimum 1/3 flertall. Årsmøtet i 2006 kan endre vedtektene med simpelt flertall. Vedtektsendringer må varsles innen fristen for innkalling av årsmøtet.
Vedtektene kan også hentes som pdf-fil
 

Komiteen for et Fritt Irak er en solidaritetsorganisasjon for den irakiske motstandskampen.

Hovedsiden Aktiviteter Siste nyheter Arkiv Om oss Lenker عربي

Aktiviteter

Oslo: Åpent møte

Den irakiske motstandskampen - Frigjøringskamp eller terror?


Debatt, Tirsdag 14. Juni kl 1900.

Renseriet, Kolstadgt. 12, Tøyen

Med Sanaa Mustafa, Komiteen for et Fritt Irak, Chrisian M. Hultgren, leder av Oslo Unge Høyre, Kamil Ahmed, Workers Communist Party - Iraq

Les mer

Bergen: Åpent møte og stiftelse av ny komite

Er det fortsatt legitimt å sloss mot okkupanter?


Åpent seminar om motstandskampen i Irak lørdag 18. juni på BIKS - Bergen Internasjonale Kultursenter.

13:00

Lars Akerhaug og Hind Dhakil, styremedlemmer i Komiteen for et fritt Irak:

- Motstandsbevegelsen i dag

- Kvinnenes situasjon i landet

- den antiimperialistiske kampen

16:00

Stiftelsesmøte for KFI i Bergen. Innmelding kan gjøres på stedet.

Påmelding: Bergenfrittirak@gmail.com
>

 • Kontakt oss


 • Siste nyheter
  Politisk plattform
  Vedtekter for Komiteen for et fritt Irak


  Bestill heftet Brennpunkt Irak (40s)

  Mer om innholdet og mulighet for nedlasting


  Arkiv

  mars 2005 / april 2005 /

  Om Oss


  Kontakt oss
  Komiteen for et fritt Irak
  Boks 211 Sentrum, 0103 Oslo

  Konto nr 0539.34.41781

  Mer informasjon:

  Lenker (åpner i nytt vindu)

  Løslat Jabbar al-Kubaisi!

  Løslat Abdul Jabbar Al Kubaisi!


  Abdul Jabbar Al-Kubaysi er president for Iraks Patrotiske Allianse (IPA)og en velkjent talsperson for den folkelige motstanden. Han ble arrestert 3. september 2004. Les mer om ham her